AZUL ALH OMA ASTOR RIKAN AYGAN IWILI IT3BEN ORTA ZRIN WALO ACHI 9A ANA ALKHARAIBCHE AHL ALKHALIJ AL ARB BI SIF 3AMA AMAZ IRAK MEN AKBAR KDABIN WA BOKHALA OLMKBOTIN KA IKHWANIHIM HAL FI AHAD FI DONIYA YATI MIN SUIDE WA YABHAT 3AN ALJINS FI IFRIKIYA ALH IN3L LI MAYHCHM ALH OMA HAD ALBAS AKBAR 3ADO LI CHAMAL IFRIKIYA HOM LES ZARABICH ALMOKHRABIN ALH IN3L LO9T LAR DISN IZDIN AISLAM