ana awal wahad masta3ad taba9 3liya almdawana wal9anon .. wajhak 9asa7 asi benkiran likatgolo kadiro za3ma kadir 3akso ..wmanloùakch lom nas likatahtaf man mankan wkadaghdagh lmacha3ir dyalha bsor3a whoma likaysan3o lfasidin bkhono3hom wdo3fhom !!!!!